Naturata

Asianajotoimisto Naturata Oy hoitaa ympäristöoikeudellisia asioita. Etsimme luovia ratkaisuja yhteisöjen, yritysten ja yksityishenkilöiden tarpeisiin. Työn keskeisenä tavoitteena on etsiä tehokkaita ja täytäntöönpanokelpoisia ratkaisuja haastavissakin oikeudellisissa kysymyksissä.

Työskentelytapani poikkeaa asianajotoimistojen totutusta ja perinteisestä työskentelytavasta.

Naturata edustaa nykyaikaista ajattelutapaa, joka ilmenee kykynä etsiä luovia ja tehokkaita ratkaisuja yhteisöjen, yritysten ja yksityishenkilöiden ympäristöoikeudellisiin asioihin.

Olen erikoistunut ympäristöasioihin

Hoidan asioita, joihin liittyy mm. vesilaki, ympäristönsuojelulaki, luonnonsuojelulaki, jätelaki, maankäyttö- ja rakennuslaki. Minulla on kokemusta mm. vesilain mukaisista lupamenettelyistä, ympäristölupamenettelyistä, hallintoprosesseista, korvausasioista ja oikeudenkäynneistä.
Palvelen kuntia, kuntien liikelaitoksia sekä yksityisiä yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä.

Vesi

Voin tarjota lisäarvoa vesiasioihin liittyvissä kysymyksissä kohdentamalla prosessit olennaisiin seikkoihin ja ennakoimalla haasteet. Osaamiseeni kuuluu erityisesti yhteiskunnan vedenhankintaan ja pohjavesivarojen hyödyntämiseen liittyvät prosessit sekä infrastruktuurihankkeet. Osaamisellani voin tukea hankkeita seuraavissa vaiheissa.

  • Vesiluvat ja lupaprosessit
  • Korvauskysymykset
  • Käyttöoikeusasiat
  • Lausuntomenettelyt
  • Valitukset

Luonnonsuojelu (Natura)

Vesi- ja ympäristölupaprosesseihin liittyy usein Natura-kysymykset, joita olen hoitanut paljon. Luonnontieteellinen osaamiseni tukee hankkeiden ja prosessien kokonaisvaltaista ymmärtämistä ja edistää lupaprosessien hoitamista.

  • Natura-alueiden vaikutukset hankkeiden toteuttamiseen (edellytykset)
  • Luonnonsuojelulliset kysymykset osana lupaprosesseja

Ympäristö

Ympäristölupaprosesseihin, luonnonvarojen hyödyntämiseen ja jäte ja jätevesiin liittyvissä prosesseissa voin edistää osaamisellani yritysten toimintaedellytyksiä ja varmistaa lupaprosessien sujuvuuden. Avustan hankkeita muun muassa seuraavissa vaiheissa:

  • Ympäristölupahakemukset ja muut lupaprosessit
  • Korvauskysymykset
  • Valitukset

Maankäyttö ja rakentaminen

Voin avustaa osaamisellani erilaisissa rakentamisen lupaprosesseissa. 

Ympäristöoikeuteen erikoistunut asianajaja palveluksessasi.

Asianajotoimisto Naturata Oy

Voit lähettää myös viestin yhteystietojan alla olevalla kaavakkeella.

Puhelin

+358 40 580 2277

Postiosoite

Kruununrajatie 10 A 2
05830 Hyvinkää

Käyntiosoite

Kehäkuja 6
05460 Hyvinkää

Lähetä viesti

Riitta Rämä

asianajaja, varatuomari, OTK

Olen tehnyt lähes kaksikymmentä vuotta töitä ympäristöoikeudellisten kysymysten parissa. Minulla on opintoja oikeustieteen lisäksi myös ympäristötieteistä ja ympäristöjohtamisesta. Henkilökohtainen kiinnostukseni luontoon ja luonnonilmiöihin sekä pitkä kokemus erilaisista infrahankkeista ja niihin liittyvistä ympäristökysymyksistä on tuonut syvän ymmärryksen asioista kokonaisuuksina.

Olen työurani aikana mukana erilaisista hankkeista ja päässyt käyttämään osaamistani laajasti myös moniammatillisissa työryhmissä. Monipuolisten työtehtävien myötä minulle onkin muodostunut kattavat alan asiantuntija- ja yhteistyöverkostot. Asiakkainani on ollut vuosien varrella useita kuntia ja niiden omistamia liikelaitoksia/yhtiöitä sekä yksityisiä yrityksiä ja henkilöitä. Lisäksi olen työskennellyt valtion rahoittamissa hankkeissa. Urani alkutaipaleella olen toiminut myös viranomaistehtävissä, joten hallintaprosessit ovat minulle tuttuja.

Tarjoan lisäarvoa ympäristöoikeuteen liittyvissä kysymyksissä kohdentamalla prosessit olennaisiin seikkoihin ja ennakoimalla mahdolliset haasteet.